SIGURNA KUĆA - Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici
SIGURNA KUĆA - Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici
Obezbjeđenje fizičke zaštite i sigurnosti žrtava
Psihoterapijski tretman
Socijalno savjetovanje i podrška

Sve usluge koje nudi Sigurna kuća za žrtve nasilja su besplatne. Ostale vrste usluga koje se pružaju žrtvama nasilja u porodici u Sigurnoj kući – Skloništu su:

 • Fizička zaštita i sigurnost
 • Psihoterapijski tretman (individualni i grupni)
 • Radno-okupaciona terapija
 •  Socijalno savjetovanje i podrška (individualno, grupno, kontakti sa drugim institucijama)
 • Pravna pomoć – kroz korištenje usluga Centra za besplatnu pravnu pomoć – FLD Sarajevo (korisnicama omogućeno dobijanje pravnih savjeta, izrade podnesaka i zastupanja na sudu)
 • Medicinska asistencija i rehabilitacija u suradnji sa zdravstvenim ustanovama (hitne medicinske intervencije, kontrolni pregledi, medikamentozna terapija)
 •  Terapijski rad sa partnerom/počiniteljem nasilja zajedno sa Službama socijalne zaštite Kantona Sarajevo u prostorijama Službe, u porodici – putem mobilnih posjeta ili kroz organizovanje Grupa samopomoći
 • Ekonomsko osamostaljivanje korisnica kroz ekonomsko osnaživanje (uključivanje korisnica u Savjetovalište za žene FLD Sarajevo, suradnja sa Zavodom za zapošljavanje i drugim NVO organizacijama koje implementiraju programe ekonomske podrške žrtava nasilja u porodici)
  Psihoterapijski tretman djece žrtava nasilja (psihološka podrška, pomoć u savladavanju nastavng plana i programa, rekreativno – zabavni program u implementaciji volontera)
 • Kontakt i suradnja sa vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u cilju implementacije individualnog plana zaštite i reintegracije korisnice Sigurne kuće u društvenu zajednicu.
20
GODINA POSTOJANJA
2002
ŽENA I DJECE
80 %%
BROJ OSNAŽENIH ŽENA
BROJ ŽENA KOJE SE NIJE VRATILO NASILNIKU ZAHVALJUJUĆI PODŠCI FDL
1265
SOS TELEFON BROJ POZIVA
TROSTRUKO PORASTAO U APRILU NA MART, A U MAJU I DALJE RASTE.

PODRŠKA ZA FOND

ZAHVALJUJEMO SE KOMPANIJAMA, ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA ZA DONIRANA NOVČANA SREDSTVA, ARTIKLE I OSTALE VIDOVE POMOĆI